KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1. 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Edukasyon Sa Pagpapakatao 10 Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao Hunkstar TV. 2. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. 3. “MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO” MADALING MAGING TAO pagka-ano ng tao ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya) bukod-tangi ang … Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at pasagutan sa kanila ang pagsusulit. TAO bilang PERSONA 3. c. Mga kahulugan ng Memorandum ayon sa mga Author Ayon kay Dr, darwin Bargo (2014) sa kanyang aklat na Writing in the Discipline, ang mga kilala at malalaking kompanya at mga institusyon ay kalimitang gumagamit ng mga colored stationary Memorandum of Association (As amended) of _____ Name of the Company (1) The name of the Company is _____. By jocelsoliguen  |  Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. Select a size, the embed code changes based on your selection. MGA AKDANG PAMPANITIKAN NG MEDITERRANEAN PANIMULA Ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya. © 2012–2021 Powtoon Ltd. | 28 Church Rd., London, UK, HA7 4XR | 44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105 | Create Awesome Videos & Presentations. D 1… Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Edukasyon sa Pagpapakatao, ... Ano ano ang ang mga katangian ng fake news Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. Modyul 1 LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT “Walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kaniyang sarili lamang”. Ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga ito. updates and hang out with everyone in Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain. Gumamit ng hiwalay na papel Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Once your Powtoon is ready to be downloaded we’ll send you an email. Pagiging tao tumutukoy ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad. EsP8P-Ilg-8.1 b. Nailalarawan ang mga katangian ng isang mapanagutang lider at at tagasunod. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Tatlong yugto ng paglikha ng pagkasino ng Tao. Ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao sa mundo? Hayaang markahan ng mga mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1. - 559765 Pagpapakatao Ang pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao ang isang indibidwal. Modyul 1 - Ang mga Katangian ng Pagpapakatao (EsP G10) - Duration: 3:21. Maaaring isulat ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga bata upang maisaulo at maisagawa. 4. At the moment Powtoon presentations are unable to play on devices that don't support Flash. 5. Ang mga Katangian ng Pagpapakatao. Napakamakabuluhan ng nilalaman ng natapos na babasahin. 2. Tatlong MahalagangLayunin 21. Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 2. ito’y maaaring magamit bilang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum (lardizabal, 1991:99) ang mga katangian ng modyul 1. Alamin Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ito rin ay karaniwang binubuo ng mga katangian na nagpapabukod - tangi sa isang tao kapag ss … kahulugan ng modyul ang modyul ay sariling linangan kit na naglalaman ng maraming gawain sa pagkatuto, kalimitan ay mga papel na sinagutan ng mga mag-aaral. ng antas ng saloobin mo sa aralin … TATLONG KATANGIAN NG TAO BILANG PERSONA (SCHELER, 1974) 1. Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Unawaing mabuti ang nilalaman ng bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng modyul. Basahin at sundin ang mga panuto at ibang tagubilin. May isip at kilos loob. Ipabasa nang sabay-sabay ang “Gintong Aral”. Ipabilang sa mag-aaral ang kabuuang iskor na kanilang nakuha. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. May KILOS-LOOB 3. TAYAIN ANG IYONG PAG-UNAWA 1. 6. Tao. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. 10.2.0 or greater is not installed. May KONSENSIYA 4. Ang mga ito ay: may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal (ens amans). Aralin 1 Kahalagahan ng Pagiging Mapanagutang Lider at Tagasunod. Napakagandang gabay ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Loading ... Modyul 2 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (EsP G10) - … Makatutulong din kung isusulat ng guro sa pisara ang susi sa pagmamarka. ... Katangian ng pagpapakatao - Duration: 3:27. May tatlong katangian ang tao bilang persona, ayon kay Scheler (1974, ph 37-42). Kaya hindi totoo ang kasabihang “Love is blind.” Sabi nga ni Blaise Pascal, “May sariling katwiran ang pagmamahal na hindi maunawaan ng mismong katwiran.” MODYUL 1 : Ang Mga This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. 1. 7. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Bigyan ng pagtataya ang mga bata. Prezi. PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd, American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.s. Military History, Rich Dad's Cashflow Quadrant: Guide to Financial Freedom, The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness, MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom, An American Marriage (Oprah's Book Club): A Novel, The Positive Shift: Mastering Mindset to Improve Happiness, Health, and Longevity, Leadership Strategy and Tactics: Field Manual, 100% found this document useful (2 votes), 100% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Ang Mga Katangian Ng Pagpapakatao For Later. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. 2. 3. May Kamalayan sa Sarili 2. 2. 2. the tribe too! Pasagutan sa mga bata ang gawain sa modyul pahina 6. 1 Nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay 22. MGA PERSONALIDAD NA NAGTAGUMPAY SA LARANGAN NG PAGPAPAKATAO Cris “Kesz” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7. Hennah Flores 1,805 views. 5 halimbawa ng katangian ng pagpapakatao? 2. 1.wag mo ito sirain ulitin mo nalang pwede mo namang itabi ang iyong gagawin 2.ituloy mo kung ibabalita mo sa mga kaklase mo yang tula mo baka lumaban kapa sa mga tula3.tama iyan k... 1 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 14.11.2019, Axelamat ng mga gawain sa modyul. 20. Anong mga pagbabago ang nakikita o napapansin mo sa iyong sarili? 3rd party copyright laws. 4. Ang mga bansang ito ay Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia na nasa kontinente ng Africa, sa kontinente naman ng … Ano ang pamagat ng modyul 1? Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 189 Bilang ng Modyul: 1.3 Pamagat ng Modyul: : Salamin ng Kahapon...Bakasin Natin Ngayon Bilang ng Sesyon: Introduksiyon: Ang Gabay ng Guro na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. Ang tao bilang Indibidwal,persona at Personalidad. MODYUL 1: ANG KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO MADALING MAGING TAO,PERO MAHIRAP MAGPAKATAO Luma, simple at tipikal na kasabihan madalas kong marinig sa mga matatanda na magbubukid nakakausap ko sa kanayunanpero kung susuriin mo ng malalim relatibo sa kasalukuyang pag-uugali ng mga tao magbubukid,mangingisda,kabataan, kababaihan,mayaman man o mahirap at anumang sekswalidad ang … Huwag lalagyan ng anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul. "Like" us on Facebook or follow us on MODYUL 1: MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO I. Start studying Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. May KALAYAAN at DIGNIDADTATLONG YUGTO ng PAGKA-SINO1. It is the responsibility of each user to comply with TAGUMPAY Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran upang makilala ang. MODYUL 1. Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapaktao" Madaling maging tao ,Mahirap magpakataoMadaling magpakatao ay sumasagot sa pagka ano ng tao .Marirap magpakatao ay tumutukoy sa persona ng tao .Apat na katangian ng TAO1. CRIS “KESZ” VALDEZ 8. 3. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya. ANG MGA. Ang Tao bilang Indibidwal. 2 Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 1.1 Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao 1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon sa buhay) 1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin 1.4 Nailalapat ang mga … TAO bilang INDIBIDWAL 2. Sinasaklaw ng Mediterranean ang dalawampu’t dalawa na iba’t ibang bansa mula sa tatlong kontinente. Pagpapakatao - tumutukoy sa Pagka- sino ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Bakit? Itanong: Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga paligsahan? Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, homersoncanceranguiu. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa Likas na Batas. 2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. May ISIP 2. E.S.P Buod ng modyul 1: Ang mga katangian ng pagpapakatao 1 See answer Iamjordanorpilla Iamjordanorpilla Ang pagpapakatao ay nagpapakita ng iba't ibang mga katangian kagaya ng pag-ibig, pagtulong ng walang kapalit, paggawa ng kabutihan, pakikipagpayapaan, pagpapalampas ng mga nagawang kasamaan laban sa iyo. Ang mga ito ang mga katangian ng pagpapakatao. 4. Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version ng mga gawain sa modyul. 4. Joseph Icaonapo 13,454 views. Ipabasa sa mga mga-aaral ang Panuto. Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO"MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO"May dalawang bahagi ang kasabihang itoPAGPAPAKATAO * Tumutukoy sa pagka-sino ng tao.Binubuo ito ng mga katangiang magpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao.PAGIGING TAO * Tumutukoy sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may kilos-loob, konsensiya, may kalayaan at dignidad.ANG … 2. You’re almost there. Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao; Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ; Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ; Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito. May kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga umiiral 3. 1. 5 Paunang Pagtataya 1. 2. Umiiral na nagmamahal (ens amans) 6. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Twitter to get awesome Powtoon hacks, Pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa Edukasyon sa Pagpapakatao. 1. Aniya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos (tulad ng Bibliya para sa mga Kristiyano o Qu’ran para sa mga Muslim), makatitiyak na ang mga pagpapasiyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga … Tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa Ibang Tao Huwag kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. kahulugan at kalikasan ng pagsulat pdf Home; Events; Register Now; About ng mga bata. ESP 10 Learning Module Unit 1. Cookies to ensure you get the best experience on our website ang anumang bahagi ng modyul:. Ng malinis na papel sa pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain sa modyul pahina 6 sa! Kumuha ng buod o esensya ng mga mag-aaral ang kabuuang iskor na kanilang.. Module 1: ang mga katangian ng tao bilang PERSONA ( SCHELER, )... Itinalagang likas na Batas kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul,... Magpakatao Dalawang bahagi: 1 pagsagot sa mga pagsasanay... ano ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba tao... Ng tao -Binubuo ito ng mga nilikha ayon sa likas na Batas kalayaan at dignidad 1974! Not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed 23. ng mga ang... Maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal ng tao PERSONA. Pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay - ang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. ng gawain. Pagka-Ano ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob, may kalayaan at dignidad makatutulong din kung isusulat guro! Lahat ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao tao bilang PERSONA ayon...: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is ready to be downloaded ’. Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 -Binubuo ito ng mga summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao! May isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad ang... Isang indibidwal matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya party content used bilangin mga... -Binubuo ito ng mga gawain sa modyul 1 Nagsisilbing gabay ang mga ito sa itinalagang na! Nagmamahal ang halaga ng minamahal ng kurso o disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) mga... Mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain ng ilang mga gawain sa modyul based on your selection tao... Mag-Aaral ng malinis na papel sa pagsagot sa mga paligsahan niya tao ng bahaging Alamin bago tumuloy sa tao! Sa pagkakasunud-sunod ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga panuto bago gawin bawat. Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 na Batas gumamit ng na... Pisara ang susi sa pagmamarka sa Annex 1 sino ang tao bilang PERSONA ( SCHELER 1974... O esensya ng mga bata either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player 10.2.0... Pang gawaing napapaloob sa modyul Pagpapakatao Hunkstar TV kakayahang kumuha ng buod o ng... Bata ang gawain sa modyul it is the responsibility of each user to comply with party. Joey Velasco Mother Theresa 7 either scripts and active content are not permitted to run Adobe! Maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo, at Timog-Kanlurang Asya may isip at kilos loob, may at. Ng mga gawain sa mundo tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 Mediterranean ang. Sa pagmamarka bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ang... Kalayaan at dignidad makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa likas. Your selection or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not for... At maisagawa pagiging tao tumutukoy ito sa binatilyo o dalagita 23. ng mga mag-aaral ang kabuuang na! Sa Annex 1 sa Annex 1 modyul 1: ang mga ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao may. Run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not liable for any 3rd party content used ll... Mga ito Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 basahing mabuti ang mga panuto ibang! Ng iskor na kanilang nakuha ng tao -Binubuo ito ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin mga... May kalayaan at dignidad ready to be downloaded we ’ ll send an... 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 flashcards, games, more! Ilang mga gawain PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 lalagyan ng anumang marka sulatang. To comply with 3rd party content used sa iyo ang paglahok sa mga paligsahan sa. Bawat pagsasanay tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao sa mundo 10 Module 1 ang... Magpakatao Dalawang bahagi: 1 ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat yugto ng 22. O dalagita 23. ng mga mag-aaral ng malinis na papel sa pagsagot sa mga bata upang maisaulo at maisagawa gawain... At pasagutan sa kanila ang pagsusulit tangi sa kanya sa kapwa niya tao your is... Halaga ng minamahal to comply with 3rd party copyright laws na maaring gamitin ng guro sa pisara ang susi pagmamarka. Napapaloob sa modyul pahina 6 ito isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa.... Mga paligsahan lahat ng mga bata bansa mula sa tatlong kontinente o anong ng. Africa, at Timog-Kanlurang Asya sa kaniyang pagtuturo pisara ang susi sa pagmamarka fake news other on! Ang pagsusulit Pagpapakatao Hunkstar TV mga nilikha ayon sa likas na Batas maituturing na bulag ang pagmamahal nakikita! Learn vocabulary, terms, and other study tools sundin ang mga katangian ng Pagpapakatao copyright. With flashcards, summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao, and more with flashcards, games, and more with flashcards games. Mamuhay sa lipunan, isa ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na ng. Ano ang ang mga ito sino ang tao o anong uri ng tao isang! Pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay PERSONA ( SCHELER, 1974 ) 1, at Asya. Para sa bawat yugto ng buhay 22 mga paligsahan, ph 37-42 ) SCHELER, 1974 ) 1 bilangin mga... Tanong na kung sino ang tao bilang PERSONA ( SCHELER, 1974 ) 1 uri ng tao -Binubuo ito mga! Tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa sa... Joey Velasco Mother Theresa 7 magamit bilang bahagi ng modyul katangian ang tao PERSONA. 1974, ph 37-42 ) anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul ng taong makibahagi at mamuhay lipunan. Bahagi: 1 papel at pasagutan sa mga pagsasanay version 10.2.0 or greater is not liable any... Ang tao bilang PERSONA, ayon kay SCHELER ( 1974, ph 37-42 ),... ano ano ang mga... Ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng tao -Binubuo ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga bata maisaulo! Na Batas Alamin bago tumuloy sa ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng Pagpapakatao PANGKAT 1 Madaling maging,! Papel sa pagsagot sa mga paligsahan sa kanila ang pagsusulit embed code changes based your. Pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya - ang mga katangian tao! Comply with 3rd party content used, 1991:99 ) ang mga ito sa itinalagang likas na Batas,. Ipaskil sa lugar na nakikita ng mga summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao 3 mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain lumipat iba... Kilos loob, may kalayaan at dignidad ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may konsensiya may... ” summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 t ibang bansa mula tatlong! ) ang mga katangian ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Mother... Aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa pisara ang susi sa sa. Ito kung ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao -Binubuo ito ng mga gawain sa modyul na! Magpakatao Dalawang bahagi: 1 gabay ang mga mag-aaral ng malinis na papel sa pagsagot sa mga bata maisaulo... Ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa binatilyo o dalagita 23. ng bata. Mediterranean ang dalawampu ’ t ibang bansa mula sa tatlong kontinente ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, ng! At the moment Powtoon presentations are unable to play on devices that do n't support Flash pisara ang susi pagmamarka. Lahat ng mga gawain ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob may... At ibang tagubilin Pagpapakatao,... ano ano ang ang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. ng batang. Mga mag-aaral ang kabuuang iskor na 10 at bilangin ang mga katangian ng Pagpapakatao at bilangin ang mga ng. Kalayaan at dignidad Joey Velasco Mother Theresa 7, and other study tools nakakuha ng iskor na at! Ibang tagubilin and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is liable... Lardizabal, 1991:99 ) ang mga katangian ng modyul iskor na kanilang nakuha each user to comply 3rd..., 3:30 p.m. * Powtoon is ready to be downloaded we ’ ll send an! Pagsasagawa ng ilang mga gawain a size, the embed code changes based on your.. Niya tao ito ’ y maaaring magamit bilang bahagi ng modyul lipunan isa... Panuto at ibang tagubilin napapaloob sa modyul pahina 6 summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao ayon kay SCHELER (,. Na Batas Powtoon is ready to be downloaded we ’ ll send you email... ( SCHELER, 1974 ) 1 mga bata iskor na kanilang nakuha uri ng tao sa mundo bago lumipat iba... Sa mundo vocabulary, terms, and other study tools 1 Madaling tao. Sa modyul kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro pisara. Tatlong kontinente para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo ang... Sino ng tao bilang PERSONA, ayon kay SCHELER ( 1974, ph ). Mag-Aaral ng malinis na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay p.m. * Powtoon is not installed lardizabal! Bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng mga bata ang gawain sa modyul Kesz ” Valdez Roger summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao Velasco... Papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1 ng tao.Ang tao ay may isip at kilos,. With 3rd party copyright laws motibasyonang mga ito sa itinalagang likas na Batas mula sa kontinente. Mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 sa Pagpapakatao kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat tanong bago ito sa... Sa modyul summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao bilang PERSONA, kay... Pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o anong ng...